Mediace.

Efektivní řešení sporů.
Reference
  • Mediace obchodního sporu mezi vyšším územně samosprávným celkem a významným soukromým provozovatelem nestátních zdravotních zařízení
  • Vyjednávání kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem se zahraničním vlastníkem a odborovou organizací ve stavebnictví
  • Mediace obchodního sporu mezi generálním dodavatelem stavebních prací a jeho subdodavatelem o zaplacení ceny za dílo, sankcí a dalších nároků, včetně vypořádání vztahů po odstoupení od smlouvy o dílo, zejména záruky za dílo
  • Mediace sporu mezi spoluvlastníky ohledně vypořádání spoluvlastnických vztahů k nemovitostem
  • Mediace obchodního sporu o náhradu škody v souvislosti se zmařenou investicí do podnikání
  • Mediace rodinného sporu ohledně vypořádání dědictví a uspořádání vlastnických vztahů a užívacích práv k nemovitému a movitému majetku
Případová studie
Typickým případem úspěšné mediace může být vyřešení sporu mezi generálním dodavatelem stavebních prací a jeho subdodavatelem spočívajícího v tom, že generální dodavatel nedoplatil svému subdodavateli celou cenu díla s poukazem na započtení pohledávky subdodavatele z ceny díla proti pohledávce generálního dodavatele na náhradu škody způsobenou při odstraňování vad plnění subdodavatele a na smluvní pokutu za prodlení subdodavatele s dokončením díla. Generální dodavatel dále nesouhlasil s navýšením ceny díla po změně specifikace plnění ze strany generálního dodavatele, resp. koncového investora díla.
Subdodavatel nároky generálního dodavatele neuznal, požadoval doplacení ceny díla a odmítl poskytovat další plnění dle smlouvy o dílo (zejména plnění záručních povinností). Subdodavatel dále uplatnil smluvní pokutu za prodlení s placením ceny díla a úroky z prodlení. Konečně po další eskalaci sporu, kdy generální dodavatel požadoval po subdodavateli plnění záručních povinností, subdodavatel od smlouvy o dílo odstoupil z důvodu předchozího porušení povinností generálního dodavatele. více...
Publikace

(c) JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor

Tvorba stránek: Legalsoft, s.r.o.
Grafický design: Vojtěch Pejša.